Candidați înscriși

Rezultate finale

Tabel nominal cu rezultatele finale.

Tabel nominal cu rezultatele la interviu.

Subiecte

Subiect proba interviu.

Barem

Detalii concurs

A. Programul "Bani de liceu"

CALENDAR de desfăşurare a Programului National de protectie socială "Bani de liceu":

 1. Depunerea cererilor pentru Programul national de protectie socială "Bani de liceu" – 15 septembrie - 1 octombrie 2014. Cererile se gasesc in sala C1 la d-na Fogorosi Ildiko. Cererea va fi însotită de următoarele documente:
  1. Copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului;
  2. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalti membri ai familiei;
  3. Acte doveditoare care să ateste statutul juridic (orfan, urmaş al eroilor revoluției) sau medical (TBC şi se află în evidenta dispensarului şcolar, etc). Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor - dacă este cazul;
  4. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei după caz: adeverință cu venitul brut pe ultimele trei luni-iunie, iulie, august 2014, cupoane de pensii pe ultimele 3 luni, declarație (legalizată) pe propria răspundere în fața notarului că nu au alte venituri cu caracter permanent;
  5. Adeverință eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul de absente nemotivate din anul şcolar anterior;
  6. Adeverință de la frate sau soră, care să ateste statutul de elev sau student eliberată de școala unde frecventează cursurile;
  7. Ancheta socială;
  8. Adeverință de la Finanțele Publice din care să rezulte venitul obținut dacă persoana are venituri declarate (firma sau actvitați independente) unde să se specifice statutul de persoană fizică.
 2. Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie - 27 octombrie.
 3. Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilității cererilor centralizate, depuse de către comisii - 1 octombrie - 23 octombrie 2014.
 4. Afişarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie 2014
 5. Depunerea contestațiilor - 28 octombrie - 2 noiembrie 2014
 6. Rezolvarea contestațiilor - 2 noiembrie - 6 noiembrie 2014.

NOTĂ: Venitul brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii trebuie să fie mai mic sau egal cu 150 lei.

Documentele de la punctele a) și b) se depun în copie, cu condiția ca la depunere solicitantul să prezinte și actele originale. Nu completați pe fișe venitul, de acestea se ocupă comisia "Bani de liceu" după verificarea documentelor. Vă rugăm așezați documentele în ordinea de mai sus.

DOSARELE COMPLETE SE DEPUN PÂNă ÎN DATA DE 23.10.2014 ÎN SALA C1.

B. Burse de merit

Se acordă elevilor care în anul școlar anterior au obținut media generală 10 sau premii (I, II sau III) la faza națională a olimpiadelor școlare - TERMEN 01 octombrie 2014.

C. Burse de orfani

Se acordă tuturor elevilor orfani, pe baza dosarului care trebuie sa cuprindă:

 • Dosar plic;
 • Copie certificat deces părinte;
 • Cerere de mână.

TERMEN de depundere a dosarelor - 1 octombrie 2014.

D. Alocațiile de stat pentru elevii care au împlinit 18 ani

Aceștia aduc lunar la secretariat, până în 20 a fiecărei luni un doar plic și completează un formular pe care îl ridică de la secretariat.

Pentru informații suplimentare studiați și Ordinul ministrului educației și cercetării, nr. 4839 din 1 octombrie 2004, privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare.


Pagina 8 din 10

Autentificare